Privatlivspolitik

Klinikkens databehandling
 
Når du som patient konsulterer en autoriseret kiropraktor i Danmark, sikres du ved lovbestemmelser at der føres journal over dit forløb. Journalen er din sikkerhed for, at din behandler lever op til lovgivningsbestemte kvalitetsmål og handler i overensstemmelse med retningslinjer.
 
Det betyder at vi i klinikken, i overensstemmelse med gældende lovgivning og retningslinjer, ved samtale, undersøgelse og evt. indhentelse af relevante oplysninger, sikrer os et overblik over din aktuelle klage samt relevante tidligere helbredshistorie. Disse oplysninger dokumenteres i din journal sammen med løbende oplysninger om dit forløb i klinikken.
 
Vores journaler indeholder:
Personoplysninger
Cpr. nummer
navn
adresse
telefonnummer
evt. mailadresse
kontaktoplysninger til dit lægehus.
Helbredsoplysninger
Beskrivelse af henvendelsesårsag
Relevante øvrige helbredsoplysninger, beskæftigelsesforhold m.v.
Undersøgelsesfund
Diagnose
Behandlingsplan
Forventninger til forløb
Dine samtykker i forløbet
Løbende konsultationer og indkommende relevante oplysninger
 
Desuden registrerer klinikken regnskabsmæssige oplysninger i dit forløb:
Dine indbetalinger
Indbetalinger fra forsikringsselskaber
Indbetalinger fra sundhedsordninger
Indbetalinger fra virksomhedsordninger
Udeståender
Medlemskab af Sygesikringen Danmark
 
Det er lovgivningsbestemt at dine journaldata skal opbevares i klinikken i minimum 10 år efter din seneste kontakt til klinikken. Det er klinikkens overbevisning at flertallet af vore patienter ønsker, og er bedst tjent med, at data i behandlingsforløbene bevares for at sikre mod videns-tab ved senere forløb, og klinikken har derfor ikke en systematisk slettepolitik efter en fastsat tidsgrænse. Skulle du efter 10 år fravær fra klinikken ønske at dine journaloplysninger bliver slettet fra vores journalsystem, vil vi bede dig om at rette direkte personlig henvendelse til klinikkens dataansvarlige (Tue Kallestrup). Vi vil i den sammenhæng udbede os sikker identifikation og samtykke forud for sletningsprocedure.
 
Denne type oplysninger er efter persondataforordningen kategoriseret som særligt følsomme oplysninger og skal derfor søges særligt godt beskyttet. Dette sikres bl.a. ved krypteret backup, firewall samt antivirus. Klinikken sikrer i øvrigt mod uberettiget adgang til journalen ved anvendelse af koder til login og logning af tilgang til journaloplysninger.
 
Klinikkens personale er alle underlagt tavshedspligt, og udveksling af dine oplysninger kan derfor kun foregå med dit samtykke.
 
Hvis vi skal udveksle oplysninger med dit lægehus eller andre i det offentlige sundhedssystem vil det næsten udelukkende foregå via sikker elektronisk udveksling i et lukket system (Edifact). Klinikkens udveksling foregår via journalsystemet KiroDB, og vi har indgået en databehandler med leverandøren, der sikrer forsvarlig og sikker databehandling. Udveksling af disse oplysninger fordrer dit mundtlige samtykke.
 
Hvis du har brug for at vi videregiver oplysninger til forsikringsselskaber eller andre 3. parter, fordrer det at du giver et skriftligt samtykke. Oplysninger overleveres pr. brev, ved fax eller via sikker internetportal, der er stillet til rådighed af 3. parten, og hvor 3. parten har ansvaret for datasikkerheden.
 
Dit samtykke er gældende i relation til dit aktuelle behandlingsforløb og udløber efter 1 år. Dit samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage før afslutning af dit behandlingsforløb og afsluttende afregning for ydelser, vil du selv skulle svare for udeståender og følgende udgifter i behandlingsforløbet.
 
Ved røntgenundersøgelser sikres backup gennem Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB), i et serversystem (KirPACS). Herved sikrer vi at dit billedmateriale gemmes på forsvarlig vis og samtidig får du mulighed for, når du behandles af en af vore kiropraktorkolleger, via internetforbindelse at få hentet billedmaterialet til det lokale behandlingssted. Klinikken har en databehandler aftale med NIKKB, der sikrer at dine data blive behandlet forsvarligt.
 
Ret til indsigt i egen journal
Du har ret til at se din egen journal. Skulle der i journalen være forhold du mener skal rettes, kan du forlange at der i journalen indføres et rettelsesnotat. Lovgivningen tillader ikke at der slettes i journaler og rettelser skal derfor noteres i form af tilføjelser. Hvis du ønsker en kopi af din journal, bør du være opmærksom på at klinikken har op til 7 dages frist til at klargøre den, samt at den enten skal sendes pr. post eller afhentes på klinikken.
 
Klage over klinikkens databehandling
Skulle du være utilfreds med klinikkens databehandling hører vi gerne fra dig. Ønsker du at oprette en formel klage over klinikkens databehandling kan den rettes til datatilsynet.